Zaniklé technické infrastruktury ztracené v krajině

PhDr. Jiří Chmelenský (Národní památkový ústav, pracoviště Praha, Oddělení garantů území)

Abstrakt

Krajinotvorné prvky, které kdysi tvořily součást zaniklých technologických celků či uměle vytvořených funkčních soustav, často zanikají rychleji než stavby či areály, tradičně pokládané za kulturní dědictví. Technické památky nepředstavují jen průmyslové areály a jejich strojní vybavení, ale i další celky památkovou péčí dříve opomíjené, typicky např. soustavy náhonů a rybníků u mlýnů, soustavy bývalých obecních vodovodů, nebo prvky rozvodné soustavy vysokého a nízkého napětí. Jak přistupovat k výzkumu těchto infrastruktur? Jaké metody a přístupy použít? Pomoc nabízí interdisciplinární metodika využívající nejen cílevědomé kombinace tradičních postupů historie a hospodářských dějin, historie techniky a obvyklých metod památkové péče, ale také dosud často nevyužívaných pramenů a deskriptivních postupů. Mezi nevyužívané prameny patří např. mapy S-1952, letecké snímkování z 50. let dvacátého století a další moderní symbolické obrazové prameny. Prezentace s názornými příklady aplikovaného terénního výzkumu zaniklých mlýnů v centrálním Krušnohoří, zaniklých vodovodů na Českodubsku a zaniklých rozvodných soustav nízkého i vysokého napětí na Mnichovohradišťsku.