Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství na úrovni okresu za Protektorátu Čechy a Morava.

Jan Vondráček, M.A. (Bergische Universität Wuppertal, Historisches Seminar )

Abstrakt

Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství na úrovni okresu za Protektorátu Čechy a Morava. Krátce po zřízení Protektorátu Čechy a Morava bylo zavedeno jednak nacionálně socialistické tržní hospodářství a také systém přídělového hospodářství ve vztahu k potravinám a spotřebnímu zboží. Produkce, distribuce a konzum tak podléhaly státnímu řízení a dohledu. Konkrétní provádění a prosazování nacionálně socialistického tržního hospodářství a systém přídělového hospodářství v Protektorátu Čechy a Morava měla za úkol politická (protektorátní) správa. V první řadě to byla úloha úředníků okresních úřadů, kteří měli prosazovat zákony a nařízení s ohledem na existující hospodářské zdroje. Okresní úřad byl tak v interakci mezi Úřadem Říšského protektora (resp. Oberlandraty) a protektorátní vládou na jedné straně a místním obyvatelstvem na straně druhé. Cílem tohoto příspěvku je za prvé doložení významu okresních úřadů v nacistické okupační hierarchii protektorátu v souvislosti s řízeným hospodářstvím, na druhé straně se tento příspěvek soustředí na různé nástroje kontroly a možnosti postihu obyvatelstva okresními úřady ve vztahu k produkci, distribuci a konzumu. V popředí zájmu je právě interakce mezi protektorátními úřady a obyvatelstvem. V tomto kontextu popíšu působení výše jmenovaných mocenských nástrojů na každodenní hospodaření místního obyvatelstva, dále procesy definování a osvojení si nového chování, právě tak jako osmyslnění (Eigensinn) dané praxe jednotlivými lokálními aktéry. Naznačená problematika je představena na příkladu politického okresu Kladno.