Židovské úvěry na (střední) Moravě od 2. pol. 14. stol. do roku 1454

PhDr. Tomáš Somer, Ph.D. (Univerzita Palackého, Katedra historie FF)

Abstrakt

Příspěvek sleduje židovské úvěry v prostoru střední Moravy (Olomouc, Uničov) od druhé poloviny 14. století do vyhnání Židů z moravských královských měst v roce 1454. Zaměřuje se na podmínky půjček u židovských věřitelů (zejména výši úroků ve sledované době), ale dotýká se též osob dlužníků. Podrobněji budou rozebrány půjčky zapsané v tzv. Židovských registrech (jedna z olomouckých městských knih) z let 1413-1420 (1428) a pozornost bude věnována i listinám, které v tomto období vydávali šlechtičtí dlužníci pro židovské věřitele. Tzv. Židovská registra představují velmi významný pramen pro poznání olomoucké židovské obce a demonstrují hospodářský význam židovské komunity pro město i pro okolní šlechtu. Zatím však nebyly podrobněji zkoumány (zatím jediná studie J. Kuxe pochází z roku 1905). Listin šlechtických dlužníků se dochovalo velmi málo. Jedna z nich pro uničovského Žida Beneše pochází z roku 1387 a obsahuje hebrejsky psanou příjemeckou poznámku na dorsu. Druhá (a poslední známá) byla vydána pro olomouckého Žida Abrahama v roce 1439 a dochovala se náhodou ve vazbě papírového manuskriptu dnes uloženého ve Vratislavi. Tato listina byla donedávna zcela neznámá.