Etapy vývoje závodních rad v letech 1945 - 1948

Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Ústav středoevropských studií)

Abstrakt

Tématem příspěvku jsou závodní rady a jejich vývoj v průběhu let 1945 až 1948. Ačkoliv směrnice které zpočátku vymezily činnost závodních rad se odvolávaly na zákon č. 330/1921 sb., byly rady vzniklé v květnu 1945 zcela novou revoluční institucí, které si v období třetí republiky prošly velice dynamickým vývojem. Rady zahájily svou existenci co by revoluční orgány, disponující značným vlivem v jednotlivých podnicích, v jejich působení se odrazily dalekosáhlé ideje závodní demokracie a navzdory pozdějším interpretacím marxistické historiografie, vliv KSČ v nich nebyl natolik dominantní a jejich cíle se v řadě případů rozcházely se zájmy ROH. Svou existenci ve sledovaném období závodní rady však nakonec zakončily ve stavu, kdy se staly pouze nástrojem ROH na ovládnutí dělnictva. Tato proměna rad se odehrávala postupně a cílem příspěvku je vytyčit základní etapy, během nichž k tomuto posunu došlo. Příspěvek se pokusí každé z těchto období vývoje rad časově vymezit, vysvětlit kritéria pro volbu zvolených událostí, coby mezníků v jejich vývoji a následně tyto jednotlivé etapy samostatně charakterizovat a zasadit do dobového kontextu.