Češi a Slováci v iberoamerickém světě. Nepřehlédnutelné dědictví?

prof.PhDr. Ivo Barteček, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta/katedra historie)

Abstrakt

Česká a slovenská komunita v iberoamerickém světě, čítající desetitísíce osudů, se těší tradiční pozornosti středoevropské badatelské obce. U počátků stanuly přednostně Náprstkovo muzeum, zahraničněpolitický interes nově zrozené Republiky československé či Československý ústav zahraniční, v současnosti je příkladem Středisko ibero-amerických studií FF UK v Praze. Vycházeje z osobní dlouhodobé znalosti latinskoamerického prostoru, lokace a proměn v čase českých a slovenských komunit, jejich začleňování do latinskoamerických společností a uchovávání paměti na země předků, nabízí autor zobecňující náhled na více než stoletou přitomnost krajanů v iberoamerickém světě. Autor provádí své výzkumy v Latinské Americe v rámci tematicky široce pojatých výzkumů vystěhovalectví, emigrace a exilu v rámci Centra pro československá exilová studia na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Toto pracoviště se věnuje vedle výzkumu, publikačních a výstavních aktivit i dokumentační a archivářské práci. Navrhovaný příspěvěk provede přehled dosavadních výsledků výzkumů ve sledovaném prostoru a dále nabídne k diskusi úvahu o možném dalším výzkumném směřování.