Využití náboženských motivů ve volební kampani 1918–1938

Mgr. Pavel Fabini (Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin)

Abstrakt

Výzkum politické roviny života ve 20. a 30. letech minulého století náleží k dnes již tradičním oblastem zájmu badatelů z celé řady vědeckých oborů, historií počínaje, přes práva, politické vědy, sociologii, kunsthistorii až po etnografická a kulturologická studia. Badatelé se zaměřovali a stále zaměřují na fungování politického systému, roli politických stran, provázání umělecké a politické sféry, ale i obecně na politický vývoj jako takový. Za jednu z charakteristik první Československé republiky můžeme pokládat silnou roli stranických organizací (politických stran), pro kterou se vžilo označení partitokracie a která zároveň představuje jeden z ideáltypů parlamentních režimů. Za klíčový faktor ovlivňující mocenskou pozici jednotlivých stranických subjektů můžeme pokládat parlamentní volby, respektive jejich výsledky. Přesto se výzkum voleb netěší zdaleka takového zájmu, jak bychom (s hledem na předchozí tvrzení) očekávali. Fenomén voleb lze sledovat z celé řady perspektiv. Volební proces můžeme rozdělit do několika fází, přičemž jednou z nejvýraznějších dodnes zůstává aktivní volební kampaň, v rámci níž se soupeřící politické jednotky snaží získat sympatie elektorátu. Využívají k tomu široké spektrum komunikačních nástrojů, včetně obrazových forem. Ve svém příspěvku se zabývám analýzou využívání náboženských symbolů během volebních kampaní v časech první Československé republiky. Snažím se postihnout změny, které se uplatnily s ohledem na měnící se politickou a hospodářskou situaci.