Dějiny ruského impéria 19. století v pojetí českého dějepisectví. Aktuální stav, paradigmata, východiska.

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno)

Abstrakt

Dějiny ruského impéria 19. století mají v českých historicko-rusistických bádáních vcelku bohatou tradici. Obvykle se však v současné tvorbě odkazuje jen na nejnovější práce, dříve dosažené poznatky obvykle nejsou reflektovány. Přitom právě v nich existuje řada tematických i metodologických podnětů, které mohou usnadnit současný pohled nebo být alespoň inspirací. Cílem příspěvku není adorovat předchozí bádání, ale upozornit na jejich význam a na ty pozitivní stránky jejich tematického a metodologického přístupu, které je třeba rozvíjet. Jde zejména o to zdůraznit nutnost širokého badatelského zájmu neomezujícího se na politické dějiny. Záměr je umocněn skutečností, že v současnosti se česká historická rusistika věnuje tématům z dějin ruské kultury či mentalit a duchovna Ruska jen výjimečně. Tato bádání zde však v jednotlivinách existují. Je však třeba je propojit, zintenzivnit a vsadit do širších souvislostí. V rámci příspěvku bude proto představeno v roce 2015 ustavené Výzkumné centrum dějin východní Evropy a nabídnuta vize, jak promýšlet, diskutovat i prezentovat otázky týkající se především nepolitických otázek široce pojímaných dějin východní Evropy. Srov. http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/vyzkumne-centrum-dejin-vychodni-evropy.ep/