Možnosti a limity práce historiků v obecních, okresních a státních muzeích

Mgr. Hana Prymusová (Moravské zemské muzeum , Historické oddělení )

Abstrakt

Příspěvek si klade za cíl porovnat možnosti a limity práce regionálních historiků v obecních (městských), středně velkých (okresních) a velkých (státních) muzeích s vhledem do vybraných činností z různorodé palety práce muzejního historika. Autorka se pokusí zodpovědět na následující otázky, anebo alespoň vyvolat diskuzi nad některými z nich. Jaké metody nejčastěji využívají muzejní historikové k popularizaci historie a odborné práci ve svém oboru? Jak vstřícné prostředí představují muzejní instituce pro vědecký výzkum z hlediska institucionálního zaštítění, či z časového a finančního hlediska? Jsou muzejní historikové v kontaktu s univerzitními, archivními a jinými vědeckými pracovišti a sledují nové trendy v oboru? Do jaké míry se odráží regionální ukotvení do odborné publikační, výstavní a popularizační činnosti muzejních historiků? Příspěvek bude postaven na analýze programů muzejních akcí, regionálních odborných periodik a dotazníkovém šetření vybraných moravských a slezských muzejních pracovišť, spolupracujících s Komisí regionální historie Moravy a Slezska při Asociaci muzeí a galerií ČR.