"Kopschova knihovna" arciděkanství v Liberci 1759-1945

PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra historie)

Abstrakt

Barokní farní knihovnu, dochovanou nad sakristií katolického kostela Nalezení sv. Kříže v severočeském Liberci, založil zdejší děkan Anton Ignatz Kopsch roku 1769. Její základ tvoří jeho osobní knihovna, kterou daroval do nově zřízené farní bibliotéky zřejmě počátkem padesátých let 18. století. Dějiny této první veřejnosti přístupné knihovny v Liberci a především její intaktně dochovaný fond nebyly dosud uceleně zhodnoceny. Kromě regionální historické a obecné soupisové (přehledové) literatury starých a vzácných tisků České republiky nebo Evropy neexistuje komplexní či speciální zpracování tohoto tématu. Páter Kopsch, vzdělaný katolický kněz vrcholně barokní doby v Čechách s mnoha intelektuálními kontakty, osobnost nadregionálního významu, systematicky budoval studijní bibliotéku; její obsah výrazně přesáhl rámec běžné farní knižní příručky pro potřeby duchovních či pro studium Kopschových stavovských kolegů. Knihovna byla k dispozici též libereckým měšťanům ještě po celé 19. století. Pro poučení se v ní nacházelo a k dispozici farářům i studentům bylo více než tisíc svazků literatury (současný počet se udává okolo 1 400) převážně latinské a německé z oborů s převažujícími tituly humanitními: teologie, filozofie, historie, právo, geografie a velmi omezeně i medicína a matematika. Příspěvek stručně představí osobnost zakladatele farní knihovny a soustředí se na stav, obsah a charakteristiku in situ uloženého, dosud celistvě dochovaného knižního fondu, k němuž jsou dochovány čtyři katalogy z 18.-20. století.