Modality vyprávění v historiografii 15. století

Mgr. Vojtěch Bažant (Filosofický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií)

Abstrakt

Příspěvek zkoumá dopady společenských změn 15. století na psaní historických textů. Cílem není analýza konkrétních popisů událostí, ale spíše žánrové a funkční metody, s nimiž dějepisci přistupovali k psaní soudobých i starších dějin, přičemž hlavní důraz je kladen jak na hledání kontinuit se starším dějepisectvím, tak na změny, k nimž došlo. Příspěvek prozkoumává tezi o ústupu celostních pojednání o „českých dějinách“ v 15. století na úkor tehdejších soudobých dějin. Nově sepsané historické texty jsou analyzovány s ohledem na jejich dochování v historických sbornících a rukopisných kodexech, kde se propojují s adaptacemi starších kronik a historií a kde tyto původně dílčí texty vytváří nové celky. S vědomím omezenosti pramenných výpovědí musí být zohledněna otázka, nakolik je návaznost nově psaných kronik na starší výpravné historiografické texty původní autorskou intencí a nakolik se jedná teprve o důsledek následné recepce těchto děl. Příspěvek pracuje s literárněvědným pojmem modalita vyprávění užívaným pro strukturu vyprávění odvoditelnou z jeho zprostředkovanosti, což v případě historiografie znamená především přítomnost sebereflektivního postoje historika v díle, resp. jeho autoritu v další recepci textu.