Diplomatický ceremoniál na císařském dvoře ve druhé polovině 17. a první třetině 18. století

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. (Jihočeská univerzita, Historický ústav)

Abstrakt

Výzkum diplomatického ceremoniálu se zejména v posledním desetiletí těší mimořádné pozornosti evropských historiků a historiček. Autor se proto ve svém příspěvku zamyslí nad významem a nutností studia dvorského ceremoniálu ve vztahu k raně novověké diplomacii. Na příkladu výzkumu dvorského ceremoniálu na vídeňském dvoře ve druhé polovině 17. a první třetině 18. věku se pokusí naznačit badatelské tendence a přístupy, které se ke zmiňovanému tématu postupně uplatnily v domácím a především zahraničním dějepisectví od počátku 19. století. Stranou pozornosti neponechá ani zhodnocení současného stavu výzkumu, zasazení výsledků českého bádání do kontextu evropského bádání a naznačení perspektiv dalšího, zejména domácího výzkumu. Nedílnou součást příspěvku bude tvořit úvaha nad některými perspektivními a doposud jen sporadicky využívanými historickými prameny (soubory pramenů), které reflektují nejen diplomatický ceremoniál, možností jejich edičního zpřístupnění a případnými limity badatelského využití těchto památek (zde se autor zaměří především na prameny a soubory pramenů uložené v českých a moravských archivech, knihovnách a dalších kulturních institucích).