Sňatková politika rakouské aristokracie v „dlouhém“ 19. století

PhDr. Petra Tomsová (Univerzita Karlova, Ústav světových dějin)

Abstrakt

Příspěvek se bude zabývat dosud málo reflektovanou otázkou šlechtických sňatků v dobách „občanské éry“ a sílícího národního hnutí na příkladu dvou významných aristokratických rodů – Sternbergů a Stadionů. Z celé šíře zvoleného tématu se referát zaměří na strategie výběru životní partnerky mužských příslušníků, bude pojednáno o striktním dodržování zásady rovnorodosti a v této souvislosti také o problematice společensky nepřijatelných sňatků a vztahů. Pozornost bude rovněž věnována reakcím příbuzných či podmínkám „plnohodnotného“ sňatku. Dojde k nastínění vzájemných rodinných vztahů a rodových vazeb, zvláštní pozornost bude upřena na rodový původ a sociální prostředí, ze kterého pocházeli budoucí manželé a manželky Sternbergů a Stadionů. Při interpretaci a vyhodnocení zkoumané otázky bude primárním východiskem výzkum archivních pramenů. Hlavní pramennou základnu poskytne jak korespondence (především rodinná), tak osobní prameny úřední povahy (zejména svatební smlouvy). Vzhledem k tomu, že výzkum stojí v určitých ohledech teprve na svém počátku, budou některá témata pouze nastíněna, případně bude pojednáno o vytyčených záměrech a dojde k představení bohatého pramenného materiálu.