Proměna české aristokracie na příkladu rodu Colloredo-Mannsfeldů

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta)

Abstrakt

Dvacáté století změnilo život české šlechty zásadním způsobem. Hlavním důvodem byla samozřejmě zásadní změna prostředí, ve kterém byla zvyklá prosazovat své politické a hospodářské zájmy a po generace uplatňovat nárok na vedoucí roli ve společnosti. Klíčový zlom přitom samozřejmě představovala první světová válka, rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa, neméně důležité ale byly i další události – zejména první pozemková reforma. Ve 30. a 40. letech pak také svět šlechty významně ovlivnil nástup autoritativních a fašistických režimů. Na příkladu knížecího rodu Colloredo-Mannsfeldů, třetích největších pozemkových vlastníků v českých zemích, se příspěvek stručně pokusí zachytit hlavní rysy této proměny a to jak v sociální, tak ekonomické, politické a jazykové rovině. Pokusí se podchytit důvody osobních postojů jednotlivých členů rodu vůči novým režimům, jejich konflikty s novou republikou, důvody projevů loajality vůči republice na sklonku 30. let i osobní angažmá v protinacistickém odboji. Na závěr bude stručně zmíněna politika komunistické strany vůči starým elitám po roce 1945 a její snaha o jejich likvidaci prostřednictvím zinscenovaných procesů a následně revize pozemkové reformy.