Vizuální kultura ve střední Evropě v éře Marie Terezie a Josefa II: Transkulturalita, nebo kulturní reprodukce?

doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. / Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. (Masarykova univerzita, Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách / Akademie věd ČR, v. v. i., Ústav dějin umění)

Abstrakt

Příspěvek představí vybrané tendence směřující k oslabování transkulturních transferů v oblasti vizuální kultury doby Marie Terezie a Josefa II. Východiskem bude analýza konkrétních projevů uměleckého designu zasazená do kontextu oficiální dobové kulturní politiky (tereziánské zákony proti luxusu, Kaunitzovy reformy státní císařské akademie atd). Formou několika drobných sond bude ukázáno, že středoevropští umělci v druhé polovině 18. století usilovali na různých úrovních o osobitý design, ve kterém lze spatřovat mj. i určité symptomy kulturní reprodukce. Předmětem několika drobných analýz bude jak uměleckohistorický materiál (srovnání francouzských předlohových grafik s designem středoevropské produkce nejen na úrovni vzorových či modelových řešení vzešlých z činnosti různých centrálních úřadů, ale i dílčích realizací v regionálním a místním kontextu), tak i písemné archivní a tištěné doklady různorodé povahy (otázka kulturních preferencí dvora a způsoby jejich zprostředkování a komunikace na úrovni legislativních a ekonomických opatření, v kontextu fungování státní a zemských správ, ale i na úrovni dvorských rituálů atd.). Cílem příspěvku je otevření diskuse o povaze transkulturních přenosů, respektive kulturní reprodukce v kontextu raně novověké vizuální kultury, která na jedné straně až donedávna nepatřila k intenzivněji studovaným tématům ze pohledu obecné ani kulturní historie, zatímco na druhé straně v rámci dějin umění nebyly tyto otázky naopak doposud předmětem širší historicko-teoretické reflexe, což vnášelo a vnáší do zkoumané oblasti řadu schematických představ a badatelských klišé. Detailnější anotace je dostupná na: https://www.dropbox.com/s/2j0drhxzwf2gki5/sjezd_historiku.pdf