Čechoslovakizmus Karla Kálala pred rokom 1918

Mgr, Karol Hollý, PhD. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Oddelenie dejín vied a techniky)

Abstrakt

Karel Kálal (1860 - 1930) patril k najviac agilným českým slovakofilom na prelome 19. a 20. storočia. Okrem konkrétnych aktivít bol Kálal predovšetkým teoretik a ideológ predvojnového čechoslovakizmu. Svoje teórie formuloval v rámci mimoriadne rozsiahlej publicistickej činnosti. Hoci viaceré jeho texty už boli predmetom výskumu, systematická pozornosť Kálalovmu čechoslovakizmu doposiaľ nebola venovaná. V prednáške sa zameriam na nasledovné okruhy: 1. predstavenie pramennej bázy s dôrazom na menej známe texty; 2. charakteristika ideových východísk Kálalovho čechoslovakizmu; 3 analýza vplyvu Kálala na slovenské národné hnutie a načrtnutie kontextu vývoja po roku 1918. Jadrom prednášky bude jej druhá časť, v ktorej sa zameriam na nasledovné problémy: a). otázka nadviazania na teórie českých slovakofilov z osemdesiatych rokov 19. storočia; b). riešenie československej jednoty - ako môžu dva odlišné subjekty (dva jazyky, dva dejinné príbehy) tvoriť esenciálne jednotný celok - ako sa tým vyrovnával Kálal; c). konštruovanie obrazu nepriateľa pre Slovákov (Maďari, Židia); d) otázka politického účelu čechoslovakizmu pred rokom 1914.