Raně novověká republika učenců a www: digitální metody zkoumání učeneckých korespondenčních sítí

PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku)

Abstrakt

Příspěvek představí některé z mezinárodních projektů, které se v posledních letech pokoušejí za pomoci sofistikovaných databází a různých digitálních nástrojů zpracovávat velké objemy dat zaměřené na učeneckou korespondenci 16.-18. století. Prezentace přiblíží zejména oxfordský projekt Cultures of Knowledge a Early Modern Letters Online (EMLO) a rovněž evropský projekt Reassembling the Republic of Letters. Na obou projektech participují i čeští badatelé a badatelky, jejichž příspěvek bude stručně představen a rovněž bude demonstrováno, nakolik jsou bohemikální data a implicitně i bohemikální témata „viditelná“ v rámci velkých databází. Příspěvek zhodnotí i možnosti využití digitálních metod pro zkoumání prosopografie jednotlivých učeneckých korespondenčních sítí, jejich geografie a transferu vědění v rámci těchto sítí. Diskutovány budou nejen nepochybné přínosy digitálních metod, ale i jejich limity. Na závěr se příspěvek zaměří na otázku, nakolik mohou digitální metody zpracování velkých dat přispět k formulaci nových otázek ohledně místa českých zemí v rámci středoevropských a evropských intelektuálních dějin a dějin vzdělanosti.