Historik a edice německy psaných pramenů.

PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D., prof. PhDr. Václav Bok, CSc. (Univerzita Karlova, Ústav germánských studií, Jihočeská univerzita, Katedra germanistiky)

Abstrakt

Příspěvek je zaměřen na problematiku edic německy psaných pramenů, které tvoří v souvislosti s úzkými česko-německými vztahy a česko-německými národnostními poměry v Čechách, na Moravě a ve Slezsku významnou a pro historiky a jejich výzkum velmi důležitou část písemných pramenů z oblasti českých zemí. Zároveň příspěvek v přehledu popisuje specifika odborné práce na edicích německy psaných pramenů, jejichž přínos je nejen pro historiky, ale i pro reprezentanty dalších oborů nezpochybnitelný. Stěžejní část příspěvku tvoří shrnutí zásadních metodologických postupů těchto edic, a to s ohledem na záměr zpřístupnění německy psaných textů vědeckým kruhům a na efektivitu praktického uplatnění editovaných pramenů při historikově práci. V příspěvku se přitom propojuje interdisciplinární, tj. historicko-filologický pohled na danou problematiku. Z germanistické perspektivy jsou v příspěvku systematicky popsány a na příkladech konkretizovány podstatné problematické aspekty práce na edicích německy psaných pramenů, které vyplývají z rozdílů daných jednotlivými vývojovými fázemi německého jazyka a odlišnostmi souvisejícími s jeho proměnami v dílčích jazykových rovinách.