Publikační praxe a odborné časopisy: příklad časopisu Urban People

Mgr. Hedvika Novotná (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Společenskovědní modul)

Abstrakt

Jako šéfredaktor anglické edice časopisu Lidé města / Urban People se zúčastním panelové diskuze na téma publikování v odborných časopisech a časopisecké praxe. S ohledem na profil časopisu Lidé města / Urban People se zaměřím především na dvě témata: (1) na otázku oborovosti resp. oborových přesahů, (2) na problematiku cizojazyčných edic domácích periodik. Pokud jde o téma oborovosti, otevírá se řada otázek. Namátkou: jak jsou prostřednictvím odborných časopisů ustavovány či naopak rozvolňovány oborové hranice? Co ve vztahu k publikačním praxím obnáší práce s inter/transdisciplinárním textem? Jaké nároky zvažovat ze strany autora a jaké ze strany odborných časopisů? Jak se časopisecká produkce podílí na standardizaci kvalitativních kritérií pro publikaci odborných textů a jak tato standardizace může vypadat? Je či není (resp. v čem může a v čem nemusí být) pro rozvoj oboru / tématu / pole zájmu svazující? V souvislosti s tématem cizojazyčných publikací v časopise vydávaném v České republice je na místě především zvážit, jaký má smysl vydávat cizojazyčný časopis? Pro koho může být určen a jak jej distribuovat? Jaký je zájem domácích autorů publikovat cizojazyčně a jaké mohou být jejich motivace? A od čeho se může odvíjet zájem zahraničních autorů publikovat v českých časopisech?