Sbírky hudebnin ve farních knihovnách v ČR. Jejich evidence a ochrana.

Mgr. Jiří Mikuláš, Ph.D. (svobodný vědec, K Zatáčce 516/6, 143 00 Praha)

Abstrakt

V úvodní části příspěvku se budu stručně zabývat osudy hudebnin dochovaných ve farních knihovnách v ČR v průběhu 20. a na počátku 21. století. Počátkem 20. století a v jeho první polovině docházelo k značným ztrátám. Velké škody nastaly především kolem roku 1945 a po roce 1948. Důležité informace o chrámových hudebninách z 1. pol. 20. století máme díky práci O. Horníka, E. Troldy či V. Helferta. Poté budu informovat o evidenci a katalogizaci těchto pramenů. V 60. letech 20. století vznikaly první odborné evidence hudebních památek na území Čech. Výsledky tohoto výzkumu byly zveřejněny prostřednictvím publikace Průvodce po pramenech k dějinám hudby. Fondy a sbírky uložené v Čechách, (Academia Praha 1969, 323 s.). Na tuto evidenci navázal projekt Národní knihovny ČR Souborný hudební katalog (SHK). V současné době dochází ke katalogizaci vybraných chrámových hudebních sbírek pro mezinárodní soupis hudebních památek RISM. O této činnosti budu stručně informovat, neboť pro RISM zpracovávám chrámovou sbírku hudebnin z kostela v Litomyšli. Evidence a katalogizace těchto fondů je prvním důležitým krokem k jejich ochraně. Z vlastní zkušenosti vím, že i od vydání zmíněného Průvodce dochází k ztrátám chrámových hudebnin z farních archivů. V závěrečné části se zamyslím nad tím, jak nejlépe s těmito sbírkami naložit (zda a za jakých podmínek ponechat tyto prameny na místě či zda je deponovat v např. diecézních archivech či muzeích, nebo v státních okresních archivech).