Reflexia hospodárskej roviny česko-slovenských vzťahov na stránkach časopisu Prúdy 1909-1914

Mgr. Dominika Borbélyová (Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta, Ústav politológie)

Abstrakt

Príspevok sa tematicky zameriava na hospodárske aspekty myšlienky československej vzájomnosti a spôsob jej prezentácie na stránkach časopisu Prúdy-revue mladého Slovenska v období od začiatku ich vydávania do vypuknutia prvej svetovej vojny (1909-1914). Vedeckí bádatelia pristupovali k výskumu československých vzťahov z obdobia pred vznikom prvej ČSR predovšetkým zo zreteľom na ich národno-politické a kultúrno-vzdelávacie aspekty. Predkladaná práca si však kladie za cieľ sledovať otázky československých vzťahov výlučne z ekonomického hľadiska, pričom sa bude orientovať na spôsob poňatia tematiky časopisom Prúdy. Ten už vo svojich prvých ročníkoch venoval pozornosť slovenským hospodárskym otázkam, najmä v súvislosti so zvýšeným záujmom českých podnikateľov o Slovensko. Príspevok chce analyzovať, akým spôsobom redaktori Prúdov vo svojich článkoch reflektovali zámery českých finančných kruhov o prienik do slovenského prostredia a zároveň chce preskúmať vlastné návrhy prúdistov na konkrétnu realizáciu českej finančnej podpory slovenským podnikateľom, ale aj slovenskému obyvateľstvu. Zámerom príspevku je upriamiť sa na oblasť hospodárskej spolupráce, ktorú prúdisti vnímali ako jeden z dôležitých aspektov československej vzájomnosti, všímať si rôzne podoby vnímania tejto spolupráce, ale tiež to, do akej miery sa javila byť predpokladom pre budúcu spoluprácu politickú.