Činnost státního projektového podniku "Stavoprojekt Brno" v 70. a 80. letech

Mgr. Jan Čermin (Masarykova univerzita, Historický ústav, Filozofická fakulta)

Abstrakt

Cílem příspěvku je popis činnosti státního inženýrského podniku Stavoprojekt Brno. Výstupem by měla být institucionální analýza podniku, který se podílel na výstavbě nových obytných souborů v Brně. Nejprve popíši personální složení podniku, jeho strukturu a zařadím ho do celostátní hierarchie. Poté rozdělím činnost instituce na jednotlivé akce a projekty. Z plánů jsem vybral a analyzoval zejména výstavbu panelových sídlišť v jihozápadní části Brna (Nový Lískovec). V analýze plánů jsem se zaměřil na to, kdo měl v procesu výstavby hlavní slovo a jakým způsobem byli vybíráni jednotliví aktéři, kteří se podíleli na plánech a výstavbě. Jako prameny mi posloužily zejména materiály vzniklé z činnosti instituce uložené ve fondu K 269 Stavoprojekt Brno v Moravském zemském archivu a také další úřední záznamy v Archivu města Brna. Z provedené analýzy vyplývá i v socialismu přetrvávající vztah mezi investorem, architektem a zhotovitelem. V socialistickém prostředí státních firem ovšem na výslednou realizaci nemá zadavatel rozhodující vliv, což se často projevovalo v kvalitě bydlení v nových obytných souborech.