Retrospektivní princip v historické etnologii a etnomuzikologii. Ke spojení synchronní a diachronní metodiky v oborové a mezioborové perspektivě

PhDr. Věra Frolcová, CSc. (Akademie věd České republiky, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Abstrakt

Příspěvek vychází z poznatků, uplatněných a korigovaných v mezioborových aktivitách po roce 2000. Jedná se o dva projekty: 1. medievistický kunsthistorický grant s účastí etnologie (Vizuální kultura v kontextu eucharistické úcty v Českých zemích pozdního středověku. GAČR 13-32696S, 2013–2017); 2. společná iniciativa hudební historie, bohemistiky, etnologie a etnomuzikologie při koncipování mezioborového výzkumu lidové duchovní písně (2009, 2015, 2017). Příspěvek podá informace o zadání a pojetí předmětu historické etnologie, o heuristice a zejména o metodice, která sleduje kategorii času ve dvojí rovině. Rovina cyklického času odkrývá synopsi duchovních a světských prvků a otevírá možnosti kontextového etnologického výzkumu komunikace kultury v čase historickém. Patří k němu otázky tzv. dvojí geneze vybraných jevů, řešené v etnologické perspektivě. V rovině reálného historického času spočívá těžiště bádání. Hlavní metodický postup vychází z analýzy současného terénního dokumentu a je postaven na retrospektivním principu zkoumání. Tento pokus kriticky sleduje mezníky vývoje a otázky trvání, změny, zániku, přerušení a návratů tradice. Příspěvek směřuje k historickému modelu etnologického výzkumu, založenému na spojení diachronní a synchronní metodiky, tj. k možnosti spojení historického a antropologického diskurzu v jedné společné koncepci.