Vývojové tendence cen a mezd na příkladu Moravy v 15. – 18. století

PhDr. Roman Zaoral, Dr Alex Klein (Fakulta humanitních studií UK Praha, Historický modul, University of Kent, School of Economics)

Abstrakt

Referát je příspěvkem k diskusi o tzv. malé divergenci v dlouhodobém ekonomickém vývoji Evropy. Je prvním výstupem širšího mezinárodního projektu, jehož cílem je za použití konkrétních historických dat ukázat, jaké byly důvody hospodářského růstu a zpomalení a proč ekonomika střední Evropy zaostávala od raného novověku za ekonomikou západní Evropy. Právě české země jako nejvyspělejší část střední Evropy jsou pro takové srovnání vhodné. Výzkum je založen na datech z moravských archivů, shromážděných a publikovaných v 60. letech 20. století členy Komise pro dějiny cen, mezd a měny, jež dosud nebyla plně využita. Data pokrývají jak městské, tak venkovské prostředí, zahrnují mzdy řemeslníků i sedláků a ceny nejrůznějších zemědělských komodit, pracovních nástrojů, stavebních materiálů a služeb. Jsou zpracována na základě dnes všeobecně uplatňované metody spotřebního koše Boba Allena, jež stanoví konkrétní kalorické hodnoty základních zemědělských komodit a bere zřetel jak na cenovou volatilitu, tak na kvalitu mincí, v nichž mzdy byly vypláceny. Z těchto veličin je pak odvozována výše existenčního minima. Kombinace přístupů historie, ekonomie a numismatiky dodává tomuto výzkumu interdisciplinární charakter.