Etnologie a soudobé dějiny: tenké hranice mezi současným a minulým

Mgr. et Mgr. Oto Polouček (Masarykova Univerzita, Ústav evropské etnologie)

Abstrakt

Příspěvek nastíní roviny a témata vztahu etnologie a soudobých dějin, tedy historické subdisciplíny orientované na nedávnou minulost od roku 1945. Období, jehož vliv na současnost je tak výrazný, že se při zájmu o ně historici nevyhnou úzké spolupráci s obory spojovanými spíše se zájmem o současné problémy naší civilizace. Ať už se jedná o politologii, sociologii, nebo etnologii, přičemž můžeme pominout i adjektivum „historická“. Na poli soudobých dějin se totiž hranice mezi přítomností a minulostí relativizuje. Snadno se může stát, že data sesbíraná etnology při terénním výzkumu před pár desítkami let se stanou cennými pro nynější badatele z oblasti historických věd. Ostatně zájem o kvalitativní výzkum je jedním z blízkých bodů současných etnologů i historiků – minimálně těch, kteří pracují s metodou orální historie. Styčné body a perspektivy pro oboustranné zhodnocení badatelské práce bude konkretizován na příkladu autorova doktorandského výzkumu, v němž se zabývá proměnami společenského života za socialismu a čerpá z teoretických a metodologických východisek blízkých jak etnologii, tak soudobým dějinám.