Zprávy vložené. Závažné události i zajímavosti v diáriích křižovníků s červenou hvězdou

Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR)

Abstrakt

Příspěvek bude zaměřen na pozornost, kterou v průběhu druhé a třetí čtvrtiny 18. století věnovali tvůrci diárií řádu křižovníků s červenou hvězdou událostem, jež se přímo netýkaly řádového života a společenství (nebo se jej dotýkaly jen vzdáleně a zprostředkovaně). Jedná se především o narativní prameny, o tištěné i rukopisné zprávy, občas doprovázené ilustracemi. Byly vlepovány, vkládány a vzácněji také opisovány do diárií, jejichž vlastní řádový obsah býval poměrně stereotypní. Zachycovaly širokou škálu informací o dění v českých zemích, v habsburské monarchii i ve vzdálenějším světě. Tematicky jde o informace týkající se jak závažných válečných a politických událostí i opatření hospodářského rázu, tak i o zprávy k náboženskému životu a římské církvi, ale jsou mezi nimi také vyslovené kuriozity a zajímavosti. Typickým znakem těchto vkládaných zpráv bývá značná míra nahodilosti, s níž byly shromažďovány, i když na druhé straně se v nich systematičtěji odrážejí aktuální válečné události, kterým byly české země vystaveny ve 40. a 50. letech 18. století. Příspěvek seznámí s typologií těchto zpráv, ukáže na nich šíři zájmů tvůrců diárií i dopady vnějšího světa na klášterní společenství. Jeho součástí bude také zamyšlení nad významem těchto pramenů pro vlastní řádovou historiografii a nad problémy souvisejícími s jejich zpracováním v rámci výzkumu uvedené historiografie.