Budoucnost edicí zaměřených na dějiny Židů v Čechách a na Moravě ve středověku

PhDr Lenka Blechová, PhD (Hstorický ústav AV ČR, Oddělení českého středověku)

Abstrakt

Příspěvek se zaměří na strategii, metodu a plánovanou dynamiku vydávání dobových pramenů, týkajících se dějin Židů v Čechách a na Moravě ve středověku, jejichž počet dosahuje podle hrubého odhadu trojnásobek dosud známých pramenů. Cílem současné heuristiky relevantních pramenů bude zpřesnění a kompletace databáze jednotlivých osob, zmapování židovského osídlení, rozkrytí vazeb židovského a křesťanského obyvatelstva, hospodářská činnost Židů v křesťanském prostředí v latinsky a německy psané diplomatice a v městských knihách. Zapojení hebraistů do této komplexní heuristiky umožní obohatit databázi o hebrejské prameny včetně epigrafického materiálu. Již nyní, kdy je výběrová heuristika průběžně prováděna, je jisté, že další pokračování prvního dílu edice (vyšlo v řadě Archiv český XLI pod názvem Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku) pod vedením dr. Evy Doležalové přinese mnoho nových poznatků k dějinám Židovstva na našem území. Na průzkumu židovského osídlení považujeme za klíčové nejen historické pozadí, ale také kulturní, demografické, archeologické či geografické poznatky, které posouvají stávající poznatky o tématu na vyšší a víceoborovou úroveň.