Císařská diplomacie (1650-1750). Stav výzkumu, pramenná základna, desiderata

Garanti:

Abstrakt

Výzkum ranė novovėké císařské diplomacie patří mezi velmi dynamicky rozvíjející se témata posledních let. V České republice existuje několik pracovišť, která se tímto tématem zabývají. Historikové z Českých Budějovic, Pardubic, Prahy i dalších univerzit se specializují na výzkum role šlechty v diplomatických službách rakouských Habsburků. V rámci těchto výzkumů vzniklo v posledních letech několik studií k tématu, právě se připravuje monotematicke číslo časopisu Theatrum historiae na toto téma a v průběhu roku 2017 vznikne první česká monografie o raně novovėké diplomacii. Cílem tohoto panelu je shrnout současný stav výzkumu, ukázat jeho celomonarchický rozměr, kompatibilitu českého bádání s evropskými výzkumy a zároveň nastínit desiderata výzkumu, upozornit na dosud neznámé prameny, které se ukrývají v českých a moravských archivech, a ukázat směry dalšího bádání. V ideálním případě se panelu zúčastní nejen čeští historikové, ale i badatelé z Rakouska, Německa či Maďarska, abychom mohli porovnat výzkumy z ostatních zemí, které tvořily habsburskou monarchii v raném novověku. Vítáme témata, která se budou zabývat netradičním pohledem na věc, založeným na dosud málo využívaných pramenech v kombinaci s novými metodickými přístupy, např. témata týkající se symbolické komunikace, gender history, diplomatického personálu apod.