Obchod s uměním jako zdroj historického poznání

Garanti:

Abstrakt

Obchod s uměním, který doprovází tuto formu lidské tvořivosti od jejího počátku, se stal v průběhu století specifickým fenoménem, umožňujícím badatelům formulovat a zodpovídat otázky, jež by v odlišném kontextu vůbec nevznikly. Prameny a data z prostředí uměleckého obchodu jsou nedocenitelným zdrojem informací pro rozmanité historické, uměleckohistorické či sociologické disciplíny. Vedle tázání se po uměleckých dílech a jejich tvůrcích vstupují do našeho zorného pole též postavy prodávajících a kupců s komplexem jejich motivací, možností a omezení. Důležitým faktorem se stává i prostředí a způsob směny – ať už se odehrává v ateliéru umělce, na prodejní výstavě, v galerii nebo staletí po smrti tvůrce v aukční síni. Okamžik prodeje je často jedinou chvílí, kdy je dílo přístupné veřejnosti, než se opět skryje v soukromém vlastnictví sběratele. V okamžiku směny dojde k ocenění uměleckého díla a jeho prostřednictvím i tvůrce a jeho uměleckého okruhu. Svou nezastupitelnou roli hraje i strategie prodeje, dobově podmíněný zájem a ekonomická situace. Údaje o prodeji starého i soudobého umění vypovídají o dobové mentalitě i situaci různých vrstev konkrétní společnosti. Připravované setkání by mělo pomoci zmapovat badatelské aktivity na tomto poli a vytvořit prostor pro prezentaci nových poznatků a výzkumných metod spojených s tématem. Předmětem zájmu nejsou jen historické formy uměleckého obchodu, ale též jeho současnost. Vedle badatelů, působících na akademickém poli a v paměťových institucích, jsou zváni též komentátoři současného trhu s uměním.