Problémy edic jazykově německých pramenů

Garanti:

Abstrakt

Dvojjazyčné prostředí českých zemí zvyšuje potřebu a aktuálnost vytvoření diskusní platformy směřující k vypracování zřetelných pravidel pro edice jednotlivých skupin jazykově německých textů z období od počátku raného novověku až do 2. světové války. Nelze vytvořit obecně platný návod, jak si počínat při vydávání široké škály písemných pramenů úřední i neúřední provenience (v posledních letech zvláště pramenů narativních a pramenů osobní povahy) – jednotlivé skupiny písemných pramenů se liší účel vzniku, určením apod. – pro každou skupinu je potřeba hledat a najít adekvátní způsob vydání. Z hlediska interdisciplinárního se ukazuje jako zásadní zvláště analýza jazykových jevů, z nichž druhotně vyplývají možnosti vícerého výkladu obsahu – v této se jedná především o případové zaměření na problematiku německy psaných právních textů, testamentů, ale i jiných pramenů s ohledem na slovní zásobu a na její vícerý výklad obsahu. Neméně důležitý aspekt představuje rovněž komparace českých a německých textů v mnoha rovinách, která přispěje k objektivnějšímu zhodnocení sledovaného období. Přínosem pro úspěšnost panelu bude účast jak historiků, tak i lingvistů.