“Oborovost”, “interdisciplinarita” a publikační strategie: diskuse o proměně českých historických časopisů v posledním desetiletí

Garanti:

Abstrakt

V současném akademickém prostředí ČR existuje široké spektrum odborných (recenzovaných) časopisů, které se zabývají historickou problematikou. Zatímco ještě před deseti lety se zdála být nabídka velmi přehledná a studující se učili především o několika málo vlajkových časopisech a okruhu regionálních a popularizačních časopisů, v posledních letech se etablovala řada nových periodik, která se profilují mezioborově, teoreticky, teritoriálně či tematicky, zatímco některá starší periodika prošla vnitřní proměnou a stala se platformou nových přístupů. Jaké formy komunikace a vzájemné recepce, pokud vůbec nějaké, mezi časopisy probíhají? Jaké strategie česká historická periodika užívají, aby se prosadila v oborovém kánonu a obstála ve stávajícím systému hodnocení? Jak se v důsledku toho proměňuje obsah a forma odborných časopisů? Jak se proměňuje vztah mezi periodiky a akademickými institucemi? Jak se české časopisy vztahují k mezinárodním publikačním standardům a platformám? Platí ještě norma, že historik či historička by měli systematicky sledovat relevantní historické časopisy? Pokud ano, které z nich to jsou? A má vůbec smysl ve věku interdisciplinarity rozlišovat oborové a jiné časopisy? Tento panel si klade za cíl podnítit kritickou reflexi o současné „scéně“ českých odborných časopisů, tvořících součást historiografického diskursu v širokém slova smyslu. Část příspěvků bude věnována analýze publikačních politik v současných historických periodicích, např. z perspektivy sociologie či etnografie vědy. Vítáme rovněž příspěvky zástupců jednotlivých časopisů, a to zvláště časopisů nových, netradičních či stojících mimo mainstream současné české historické vědy (např. historická antropologie, nové kulturní dějiny, genderová studia, historická sociologie, intelektuální dějiny aj.). Příspěvky by měly být pojaty především jako úvaha nad tím, v čem daný časopis (jeho redakční rada) vidí smysluplný historický výzkum, jak vymezuje pole svého záběru a v neposlední řadě, jak chápe svou pozici ve vztahu k jiným časopisům a k historii jako oboru. Diskusi bychom rádi směřovali také k tomu, jak se určitý přístup k historii a interdisciplinaritě odráží v nastavení standardu pro akceptaci článků, v konkrétní praxi jejich výběru i publikačních strategiích obecně.