Historie z občanských kruhů. Vliv neziskových organizací na interpretaci dějin

Garanti:

Abstrakt

Veřejný prostor v průběhu posledních let značně ovlivňují různé druhy neziskových organizací, které ve své pestrosti pokrývají téměř všechny sféry života. Jejich hlas jako vyjádření fungující občanské společnosti má velké slovo a v mnoha oborech je téměř nezastupitelný. V navrhovaném panelu chceme pozvat k prezentaci spolky, sdružení a další neziskové organizace zabývající se historií a ukázat, kudy se činnost v této sféře zájmu ubírá a proč. Dále za účasti zástupců organizací i profesionálních historiků chceme diskutovat vzájemné působení občanské sféry a vědeckého historického diskurzu, ať již jde o objevování nových témat, posouvání stávajících či propojování aktuálních politických otázek s odbornými debatami. Otevřena bude i otázka místa neziskovek působících v humanitních vědách ve vztahu k dalším institucím prezentujícím historické poznání jako muzea, galerie, informační či zážitkovými centra. V neposlední řadě chceme otevřít i téma hodnotové a ideologické angažovanosti, které k neziskovým organizacím nepochybně patří a které mnohdy způsobuje napětí ve vztahu k výsledkům historické vědy. Naším cílem tak je zodpovědět na otázku, jaká je a jaká by měla být pozice neziskových organizací vzhledem k stávajícím odborným institucím? Jde o laické dobrovolné aktivity popularizačního charakteru, které mají být vedeny (a kontrolovány) profesionální historickou vědou, nebo naopak tyto organizace svou nezávislostí a propojeností s aktuálními společenskými problémy provokují tradiční, často až konzervativní pozici vědeckých pracovišť (ať akademických, tak vysokoškolských) neschopných otevírat problematické otázky dnešní doby?