Mezi bohatstvím a chudobou středověkého města

Garanti:

Abstrakt

Zkoumání sociální struktury pozdně středověkých měst patří již několik desítek let k hojně diskutovaným medievistickým tématům u nás i v zahraničí. Oproti dřívějším spíše statickým přístupům se moderní bádání zaměřuje především na postižení dynamických změn, k nimž v městské populaci docházelo, především v rámci jednotlivých skupin obyvatelstva (sociální mobilita). Rozhodující roli tu hrála při vědomí populační nesoběstačnosti města téměř masová migrace v podobě cíleného městského přistěhovalectví. V navrhovaném panelu se zaměříme na otázky týkající se možností výzkumu sociálně nejnižších vrstev, utváření a proměn společenských vazeb napříč sociálním spektrem městské společnosti a na využití modelů sociálních sítí především u městských elit. Vedle toho nás budou zajímat i podoby konfliktů jak mezi jednotlivými sociálními vrstvami, tak v rámci jednotlivých vrstev, a potažmo i dynamické proměny těchto konfliktů v čase a prostoru. Vítáme jak příspěvky zaměřené spíše metodologicky, tak případové studie, které kriticky zhodnotí a porovnají možnosti aplikace inovativních metodologických přístupů etablovaných v zahraničí na domácím pramenném materiálu urbánní provenience.