Raně novověká střední Evropa mezi kulturními transfery a (sub)kulturní reprodukcí

Garanti:

Abstrakt

Panel vychází z probíhajících metodologických diskusí k tzv. vztahovým přístupům zahrnujícím kulturní transfer, histoire croisée, koncept transkulturality atd., jež sdílí zaměření na vztahy, interkulturní interakce, procesy propojování, cirkulaci a proměny textů, diskursů či socio-kulturních praxí. Relační přístupy se soustředí na historické aktéry v rolích interkulturních prostředkovatelů a programově narušují národní velká vyprávění i nereflektované upřednostňování národních interpretačních rámců. Pro raně novověké dějiny je přitom perspektiva budoucího národního státu problematickým anachronismem. Střední Evropa dnes ani v raném novověku nepředstavuje klasický prostor „transkulturality“ či dokonce „hybridizace“, jako například Latinská Amerika. Přesto nabízí řadu badatelských výzev v oblasti interpretace jevů spjatých s transkulturními procesy, jako byla napjatá koexistence a konfrontace různých křesťanských konfesí a židovské populace či hluboce zakořeněná „nacionalizovaná“ interpretace osvícenství. Raně novověkou střední Evropu lze označit za semiperiferní a významnou měrou „uzavřenou“, byť kulturně pestrou společnost, jež vykazovala výrazné prvky setrvačnosti či rezistence vůči transkulturním procesům. V rámci vztahových přístupů se reflexe odmítání, neúspěchů či nerealizace kulturních transferů objevuje spíše okrajově a není příliš rozpracována, proto bychom chtěly využít raně novověkou střední Evropu jako laboratoř pro diskusi a precizaci možných způsobů analytického uchopení podmínek, procesů a aktérských strategií směřujících proti nebo oslabujících kulturní přenosy, výměny a propojování. Panel se tedy zaměří na prolínání a napětí mezi kulturními transfery na jedné straně a na druhé straně (sub)kulturní reprodukcí, kterou lze chápat ve smyslu udržování či stabilizace (g)lokálních společností, komunit či (sub)kultur. Přivítáme metodologicko-empiricky vyvážené příspěvky reflektující roli jazyka či genderové aspekty a prověřující instrumentárium pro analýzu napětí mezi transkulturními přenosy a setrvačností.