Římské právo v dějinách

Garanti:

Abstrakt

Bez znalosti římského práva by právnímu historikovi chyběl vstupní portál do katedrály právních dějin. Toto symbolické vyjádření poukazuje na význam římského práva pro studium právních dějin, jehož základy jsou pro právní historiky nepostradatelné. Právě z této skutečnosti vychází název panelu, který představuje interdisciplinární spolupráci vědních oborů - práva a historie. Rozdílný úhel pohledu odborníků z daných oborů nabízí komplexnější náhled na právně-historická témata, který je pro jejich plné pochopení nezbytný. Hlavním cílem panelu je posílit spolupráci mezi právníky a historiky, která je dosud nedostatečně rozvinuta, a to především prostřednictvím diskuzí nad představenými příspěvky. Pro témata příspěvků nejsou stanovena omezení předem určeným dějinným obdobím, právním odvětvím ani geografickým vymezením. Právním historikům se nabízí prezentace výzkumu před odborníky z obou vědních disciplín, stejně jako možnost ověřit si, zda je formulace daného příspěvku srozumitelná a fakticky správná v obou směrech a zároveň získat cenné podněty z obou oborů. Výstupem panelu bude z krátkodobého pohledu obohacení představených příspěvků o nové historické a právní aspekty, které by jinak autoři příspěvků jen velmi obtížně získávali, v dlouhodobé perspektivě pak navázání mezioborové spolupráce s možnými společnými výstupy a projekty.