Předmoderní dějiny prizmatem genderu

Garanti:

Abstrakt

Cílem navrhovaného panelu je vytvořit prostor pro diskuzi nad otázkami spojenými s využíváním konceptu genderu v rámci předmoderních dějin. Potenciální autorky a autoři příspěvků budou vyzváni, aby přihlásili prezentace, kde je gender využit jako analytický koncept, ovšem s přihlédnutím ke specifikům, jež bádání o středověku a raném novověku nutně limituje (především stav dochování a charakter pramenné základny). Očekáváme příspěvky mapující proměny kategorií feminita/maskulinita, přičemž primární by neměl být popis ženských (a mužských) „světů“, ale dynamické vztahy mezi pohlavími a analýza toho, jak byly pohlavní rozdíly vnímány, definovány a zakoušeny na konkrétním geografickém prostoru v dané historické epoše. Velký důraz bude přitom kladen na interdisciplinární rozměr panelu – žádoucí je shromáždit co nejširší spektrum odborníků a odbornic nejen z historické obce, ale také reprezentující oblast dějin umění, literatury, historickou antropologii atp. Každý jednotlivý příspěvek by měl klást důraz na reflektovanou a propracovanou metodologii a pojmosloví, což je nezbytný předpoklad pro smysluplnou debatu mezi jednotlivými disciplínami.