Čechoslovakismus I. Od Kollára k Masarykovi

Garanti:

Abstrakt

Téma jednání se soustředí na dílčí aspekty konceptu čechoslovakismu v souvislosti s realizací dalších dvou panelů (Čechoslovakismus II – III). V rámci tohoto panelu se pozornost účastníků omezí na etapu 19. a raného 20. století, zahrnující kulturně-politické aspekty čechoslovakismu, jak ji v rámci svého růstu a potřeby formuloval občansko-liberální proud jak v českém, tak slovenském prostředí. - Kulturní a politické aspekty konceptu čechoslovakismu; česko-slovenské vzájemnosti v rámci mnohonárodnostní říše - vnitřní a vnější přesahy. Státotvorný potenciál konceptu. - Možnosti česko-slovenské vazby ve vizích státoprávních reforem říše; čechoslovakismus ve stínu širších slovanských koncepcí (L. Štúr, K. Kramář). Čechoslovakismus jako předpoklad separatistického programu za světové války. Církevně-náboženské aspekty vzájemnosti mezi katolicismem a protestantismem. - Hospodářská rovina česko-slovenských vztahů. Projekty vnitřní kolonizace v oblasti Uher a formulace možností expanze ekonomického a návazně kulturního a politického charakteru. Přeshraniční kontakty, československé pomezí jako nástroj či model soužití. - Kulturní a vzdělávací projekty na pozadí česko-slovenských aspirací; formování a výchova k československému povědomí, českoslove/anské výstavy (viz Národopisná výstava 1895), spolková činnost aj. Aktivity ke zvyšování povědomí o druhém národě či národní „odnoži“ ve společnosti (mj. literární, hudební a kulturní reflexe; žurnalistické vlivy a publicistické reflexe v československých vztazích vymezeného období).