Finanční aspekty středověké a raně novověké ekonomiky

Garanti:

Abstrakt

Hospodářské účty, účetní knihy, kupecké deníky či židovské rejstříky patří k velmi zajímavým, i když ne vždy nejpřitažlivějším typům pramenů. Odrážejí ekonomické, sociální a prosopografické souvislosti institucí, v nichž vznikaly, přitom jim dodnes nebyla věnována taková pozornost, jakou by si zasloužily. Na základě rozboru účtů lze nejen rekonstruovat rozpočet daného původce či frekvenci dobového oběživa, účty odkazují i na individuální finanční příspěvky a dary a jsou tedy důležitým pramenem sociálních dějin, dějin umění a každodennosti. Zpracování velkých datových souborů, v nichž účty často vystupují v roli seriálních pramenů, přitom naráží na značné metodické problémy. Panel si klade za cíl projednat jak otázky spojené bezprostředně s účty a účetními knihami, tak i širší tematické okruhy zaměřené na monetární a fiskální politiku, úvěr, daně, ceny a mzdy, měnové unie a finanční krize či na zásobování trhů penězi v souvislosti s rozvojem místního a dálkového obchodu v období středověku a raného novověku. Svým zaměřením navazuje na úspěch mezinárodního kolektivu autorů, jejichž příspěvky, prezentované na mezinárodní konferenci uspořádané v Praze v roce 2013 Fakultou humanitních studií UK a Centrem medievistických studií AV ČR a UK, byly publikovány v souborné monografii pod názvem Money nad Finance in Central Europe During the Later Middle Ages (Palgrave Studies in the History of Finance), ed. R. Zaoral, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2015.