Čechoslovakismus III. 1945–1992

Garanti:

Abstrakt

Panel organizátorsky i časově navazuje na předchozí čechoslovakistické panely (Čechoslovakismus I, II). Organizátoři panelu se chtějí věnovat nejrůznějším aspektům čechoslovakismu ve druhé polovině 20. století, přičemž se nebrání překračování tohoto časového vymezení. Hledáme příspěvky, jež by pojednaly proměny tohoto fenoménu na úrovni intelektuálních dějin, politické i sociální praxe ale i ve srovnávací mezinárodní perspektivě. Mezi otázky, jež si klademe, patří, nakolik se koncept čechoslovakismu po druhé světové válce proměnil v porovnání s meziválečným obdobím a do jakých nových forem se transformoval. Jednalo se o staronové pokračování českého nacionálního projektu přizpůsobeného potřebám tzv. třetí republiky, stalinské diktatury či konceptu socialistického národa/národů, anebo šlo o projekt a proces se svébytnou dynamikou určenou průběhem a výsledky druhé světové války? Nakolik tuto problematiku ovlivňovalo politicko-ekonomické uspořádání (třetí republika, stalinská diktatura, poststalinský socialismus, pozdní státní socialismus, éra ekonomické transformace) a nakolik se jednalo o výsledek dynamiky politického procesu, vztahů obou dominujících národů i měnícího se mezinárodního prostředí. Jaké formy na sebe braly reakce na čechoslovakismus ve slovenské části republiky či v prostředí národnostních menšin resp. na jeho úpadek v českém prostředí? Lze čechoslovakismus označit za idiosynkratický jev, který podléhal vlastním zákonitostem, anebo ho je možné srovnávat s analogickými jevy v jiných státech, např. v Jugoslávii? Zájemkyně a zájemce o panel žádáme, aby v anotaci vedle definování samotného tématu uvedly základní hypotézu, resp. inovační potenciál vlastního přístupu ve vztahu k dosavadnímu stavu bádání