Fontes prohibiti. Situační zpráva pro 21. století (Zavřou se brány archivů? Přelud či reálná hrozba?)

Garanti:

Abstrakt

Navržené téma je koncipováno jako zamyšlení nad vývojem přístupnosti, otevřenosti a zpřístupňování archivních materiálů jako klíčových zdrojů historických pramenů v aktuální době a v příštích desetiletích, a to jak pro historickou obec, tak i další uživatele archivů. V rámci panelu by měly vedle legislativní a etické dimenze sledované otázky zaznít v podstatné míře rovněž prognózy vývoje přístupnosti historických pramenů uložených v archivech zejména v České republice s určitými vhledy i do zahraniční archivní praxe. Součástí by také měla být reflexe nad důsledky reálné hrozby „vylidněných archiválií“ visících jako pomyslný Damoklův meč nad historickou vědou, tedy archiválií zbavených osobních údajů a tudíž vazby na konkrétní osoby. Z historie by najednou vymizely lidské příběhy. Určitý druh historických prací přestane existovat. Nehrozí tu diskriminace mladé nastupující generace? Jak se bude vyvíjet historický diskurz? Určitý typ témat bude z historické diskuze vyřazen, a tím nebudeme moci dát národní odpověď na mezinárodní témata. V rámci panelu by měly v této souvislosti být pokládány otázky otevírající diskuze nad tím, jakým směrem a k jakým skupinám textového i netextového materiálu by měly archivy napřít svoje úsilí během procesu přebírání části dokumentace k trvalému archivnímu uložení a tedy při konstituování historického pramenného bohatství. Cílem je zhodnocení stávajícího stavu zpřístupňování archivních historických pramenů (nejen) historikům, přičemž by mělo být dosaženo propojení dvou perspektiv pohledu, a totiž na jedné straně historické vědy, na druhé straně archivní teorie, metodologie i praxe. Specifický akcent bude kladen na problém devalvace vypovídací hodnoty archivních pramenů přímo úměrné kvantitativnímu nárůstu objemu archiválií uchovávaných v archivech.