Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí

Garanti:

Abstrakt

Environmentální dějiny (dále ED) lze v globálním i evropském kontextu považovat za etablovanou, institucionalizovanou a respektovanou historiografickou specializaci. Co se týče témat a užívané metodologie navazují na řadu „klasických“ přístupů sociálních, hospodářských a kulturních dějin, ale jsou ve své důsledné interdiciplinaritě silně ovlivněny i obory přírodovědnými. Humanitní vědci zkoumají v rámci ED nejen to, jak lidská činnost ovlivňuje přírodu (přírodní prostředí); ale táží se také po tom, od jakých ideologií, zájmů a hodnot se tato činnost odvíjí, a to jak na úrovni malých lokálních společenství (rodin, vesnic, panství), tak na příkladech celých států či globálních mocensko-politických bloků. V českém prostředí se ED doposud rozvíjely spíše na okraji zájmů historické obce, úspěchů dosahovali převážně badatelé zaměření sociálně-geograficky či vyloženě přírodovědně (např. historičtí klimatologové). Povědomí o ED lze považovat za obecně malé a zatížené stereotypy (např. ztotožňování ED s environmentálním aktivismem). Zevrubná bilance dosavadního vývoje a perspektiv ED v ČR se proto jeví nanejvýš potřebnou. V panelu by měly zaznít jednak příspěvky vycházející z aplikace environmentálně-historického paradigmatu na konkrétní empirická data, tak – a zejména – teoreticky zaměřené referáty cílící na promýšlení současných přístupů k ED v ČR a střední Evropě či nastiňující možné budoucí směry rozvoje této specializace. Naším záměrem, tak jak je to ED vlastní, je překračovat úzké disciplinární či časoprostorové hranice, a proto uvítáme příspěvky věnované dějinám středověku až soudobým dějinám, i referáty zohledňující vedle historickým metod výzkumu i přístupy geografické, antropologické či sociologické či přístupy inspirované například „animal turn“.