Osobní a kolektivní biografie v prostředí digital humanities

Garanti:

Abstrakt

Zpracování biografických údajů o jednotlivcích i profesně, teritoriálně, národnostně, konfesně či genderově vymezených skupinách patří k tradičním odvětvím historického bádání. Prameny, ze kterých je tento výzkum pro předstatistické období postaven, přinášejí jak informace rozptýlené a nahodilé, tak svým způsobem systematizované. Prameny evidenční povahy, jako jsou např. farní či univerzitní matriky, katalogy studentů či soupisy a nekrologia řeholníků, totiž mají často ambice nastavit uvádění informací rubrikami, ale ti, kdo údaje zaznamenávají, nakládají s tímto požadavkem dosti volně. Tento specifický způsob rozvolnění formy uvádění informací přináší v systematické či kvantifikačním zpracování řadu úskalí, přesto digitální technologie přinesly nové podněty do metod tezaurace dat i jejich následného využívání, zpracování a zveřejňování. Panel by se měl věnovat především těmto okruhům témat: 1) prezentace výsledků prosopografických výzkumů specifických skupin a představení možných metodických přístupů 2) biografické slovníky v tištěné a digitální podobě, přednosti nevýhody obou forem 3) specializované databáze, metody zpracování a následného prohledávání vložených dat, nástroje a pomůcky pro užívání zahraničními badateli