Vývoj regionálních stranických elit a forem komunikace uvnitř KSČ v letech 1945-1956

Garanti:

Abstrakt

Panel se zaměří na konstituování a proměny regionálních elit a forem komunikace v rámci KSČ v době vzniku a stabilizace komunistického režimu mezi roky 1945-1956. Po většinu tohoto období je nutné stranickou síť vnímat nikoliv pouze jako homogenizovaný centralizovaný monolit, ale též jako komunikační platformu, na které docházelo ke specifickému vyjednávání zájmů různých stupňů stranické struktury a společenských skupin reprezentovaných v členské základně KSČ. Metodologicky budou reflektovány soudobé koncepty západní historiografie, které mocenské uspořádání nechápou jako jednosměrný vztah, ale spíše jako vzájemné pouto mezi ovládajícím a ovládaným a vedle represivních aspektů zkoumají i širší společenské souvislosti státně socialistických diktatur. Zmíněná komunikační funkce struktury KSČ byla totiž nepřehlédnutelná nejen během politických čistek a procesů či během krize vyvolané měnovou reformou, v méně razantních podobách působila i v každodenní praxi. Vývoj komunistického panství je tedy vhodné zkoumat nejen v rovině mocenských nároků centrálních institucí, ale též v rovině praktického výkonu moci na krajské, okresní a lokální úrovni. Klíčovým zaměřením panelu bude zejména ustavování jednotlivých garnitur uvnitř regionálních stranických grémií, jejich střídání a způsoby, jakými se snažily nabývat a vykonávat moc. Řešeny budou otázky, jaké skupiny osob dosahovaly v regionech nejvyšších mocenských pozic, jakým způsobem se do nich dostávaly a jak svůj vliv udržovaly či ztrácely. Analyzována bude též komunikace a distribuce kompetencí mezi jednotlivými stupni KSČ a zájmovými skupinami uvnitř strany. Příspěvky se pokusí ukázat, jak docházelo k realizaci pokynů ústředí v regionech a jak se projevovala variabilita výkonu moci v závislosti na podmínkách v jednotlivých, v mnoha aspektech odlišných regionech.