Možnosti studia rodinných vztahů v 17.-19. století

Garanti:

Abstrakt

Cílem panelu je otevřít diskusi nad různými metodami výzkumu vztahujícímu se k rodině v 17.-19. století. Příspěvky by měly být zaměřeny primárně na venkovské či městské (nikoli šlechtické) prostředí. Hlavním zkoumaným problémem by měla být otázka, zda je možné se i v takto definovaném prostředí, pro které je charakteristický nedostatek ego-dokumentů, zabývat rodinnými vztahy a jejich proměnami. Diskutovány budou jak právě pramenná omezení tématu, tak možnosti a přístupy (a to jak kvantitativní, tak kvalitativní povahy), kterými by bylo možné tuto nevýhodu kompenzovat. Po obsahové stránce by se panel měl zabývat již samotnou definicí rodiny a jejich členů - mj. i tím, zda biologická vazba skutečně představovala to nejdůležitější pojítko. Položena bude otázka, zda existovala jen "jedna" rodina, či zda se lišily vztahy mezi příslušníky nukleární rodiny na jedné straně a členy rodinného uskupení v širším slova smyslu ("záchranná rodinná síť") na straně druhé. Jednotlivé příspěvky by se měly zabývat nejrůznějšími druhy rodinných vztahů - partnerskými, sourozeneckými, mezi rodiči (prarodiči) a dětmi (vnuky) i vazbami mezi vzdálenějšími příbuznými. Byly bychom rády, aby takto otevřená diskuse měla pokud možno širší dopad, proto se počítá i s publikováním vybraných prezentovaných příspěvků (v časopise Historická demografie).