Historické prameny ve výuce dějepisu

Garanti:

Abstrakt

Téma odborného oborově didaktického panelu vychází ze současné kurikulárně zakotvené preference aktivizačních výukových metod a uplatňování postupů badatelsky orientované výuky v sociálně humanitních předmětech. Z tohoto důvodu bude navrhovaný panel zaměřen na všestranné možnosti analýzy a interpretace různých typů historických pramenů v dějepisném vyučování. Vzhledem k nepříliš funkčnímu zařazení ikonografických pramenů a časté absenci či nevhodné formulaci k nim se vztahujících učebních úloh v současných učebnicích dějepisu bude akcent kladen především na různorodé vizuální zdroje. Narůstající frekvence využívání hraných i dokumentárních filmů a filmových dokumentů najdou jistě uplatnění příspěvky k audiovizuálním médiím. Představeny samozřejmě mohou být také nové formy práce s tradičními písemnými texty. Předpokládá se využití zahraničních inspirací z učebnicové produkce i z odborné literatury. Vítány budou jak příspěvky teoretického charakteru, tak také prezentace výsledků vlastního empirického výzkumu. Očekávána jsou vystoupení vysokoškolských pedagogů, studentů doktorských studijních oborů, zástupců profesních asociací a sdružení i učitelů z praxe, rozvíjejících analytické a interpretační postupy ve výuce na základních a středních školách.