Vera ac falsa discernere. Nové promyšlení starých disciplín

Garanti:

Abstrakt

Panel sleduje proměny přístupu k historickým pramenům a jejich využití, jimiž písemné prameny procházejí od poloviny 20. století, kdy například Heinrich Fichtenau ukázal na funkci arengy, a později i dalších listinných formulí, nejen jako listinné formule, ale jako prostředku ideologické propagandy, kultury všedního dne, ale třeba i jako ego-dokumentu. Podobný osud čekal i další pomocné vědy historické, ať již to je paleografie, chronologie, sfragistika, heraldika, genealogie aj., které již dávno nejsou pouze pomocnými vědami historickými, ale disciplinami, které umožňují poznávat socio-kulturní prostředí, způsob myšlení, kulturu všedního dne, politické a diplomatické vztahy, úroveň vzdělání atd. Zvláštní pozornost v této souvislosti pochopitelně zasluhují falza, nejen listinná, a jejich výpovědní hodnota. Vyzýváme proto kolegy, kteří mají k těmto i dalším tématům z oblasti pomocných věd historických co říci, aby se k tématu připojili a ať už zcela konkrétními náměty nebo teoretickými úvahami přispěli k objasnění a konkretizaci postavení a funkce pomocných věd historických v 21. století. Na panelu se kromě garantek podílejí: Ústav archivnictví a PVH Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (doc. PhDr. Marie Ryantová, cSc. - ryantova@ff.jcu.cz), Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK (doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. - vera.nemeckova@uhk.cz.) a Komise pro soupis a studium rukopisů, Masarykův ústav – Archiv AV ČR, v.v.i. (PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. - hradilova@mua.cas.cz).