Jedeme na letní byt. Proměny „letního bydlení“ jako součást modernizačního procesu českých zemích v průběhu industrializace 2. poloviny 19. a 1. poloviny 20. století

Garanti:

Abstrakt

Charakteristickým fenoménem postupující industrializace a s ní spojené modernizace naší společnosti ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století bylo formování a posléze spontánní rozvoj individuální a masové rekreace mimo městská centra. Jedním z jeho základních projevů od počátku bylo budování letních vil a vilových kolonií, původně v nepříliš vzdáleném okolí velkých a postupně se industrializujících sídel. Největší množství villegiatur vzniklo v okolí Prahy. V menší míře můžeme tento jev pozorovat v bezprostředním okolí dalších industriálních center českých zemí. Kromě honosných vil se začíná pozvolna prosazovat také výstavba menších objektů, která se pak rozvíjí především v meziválečném období. Vznikají zcela nová letoviska využívaná jak reprezentanty vyšších a středních vrstev, tak i zástupci vrstev nižších. Fenomén letních bytů byl dosud u nás zkoumán zejména po stránce architektonické. Náš panel nabízí diskusní metodickou a metodologickou platformu pro rozšíření studia též o rovinu sociálně historickou, sociálně geografickou a historicko demografickou. S ohledem na skutečnost, že studujeme téma z nepříliš dávné minulosti, rozšiřujeme heuristický záběr i na prameny orální historie. Důležitým aspektem je studium terénní – antropologické a ekologické, které akcentuje fenomén villegiatur a chatových kolonií také jako významného krajinotvorného činitele. Dílčí témata, např.: - Vliv společenských, ekonomických a politických změn na vytváření fenoménu volného času; - Krajinné, sídelně geografické a technické podmínky pro zakládání vilových aglomerací, chatových osad apod.; - Proměna tradiční krajiny a transformace původních sídelních celků; - Historie jednotlivých letovisek v okolí velkých měst (villegiatury); - Evropské (středoevropské) analogie, případně odlišnosti - Typologie architektury letních vil, zahrad a parků. „Vedlejší“ díla významných architektů; - Rozmanitost životního stylu uživatelů letního bydlení („behaviorální diference“), event. národnostní otázka, vzájemné vztahy rekreantů a místních obyvatel; - Stravování a další logistické zázemí letních hostů; - Rozvoj stavebních firem, změny dopravní sítě a dalších infrastruktury; - Od letní a víkendové rekreace k trvalém bydlení mimo město; - Analýza pramenů a zdrojů – narativní prameny různé provenience, kroniky, paměti, denní tisk, beletrie, osobní archivy a sbírky, „oral history“.