Konverze jako náboženský, historický, antropologický a sociální fenomén. Prameny, přístupy, otázky

Garanti:

Abstrakt

Výzkum konverzí zažil v posledních dvou desetiletích zejména v západoevropských historiografiích nebývalý rozmach, který souvisí s recentním zintenzivněním výzkumů předmoderní a moderní religiozity, ale také s tím, jak se v moderní společnosti aktualizovalo téma vnitřního obrácení a vstupu do církve či přestupu od jedné konfese k jiné. Cílem panelu je vzbudit v domácí historiografii diskusi na toto dosud spíše marginálně zastoupené téma. Klíčová témata: konverze a konfese, konfesní ambivalence, mnohoznačnost a pluralita; vztah konverze, náboženské integrace a jinakosti; možnosti a limity rekonstrukce individuálního příběhu konverze ve starších a novějších dějinách (motivace, zkušenost, prožívání, zakoušení); limity studia vnitřních světů konvertitů v různých typech pramenů, význam a úskalí pramenů osobní povahy; studium reprezentací konverze a náboženské identity v písemných, ikonografických aj. pramenech, jako i v architektonickém, liturgickém a veřejném prostoru, dobové utváření obrazu konvertity v různých konfesních prostředích, medializace konverze a propagace.