Rodinná paměť a mezigenerační přeměna identit

Garanti:

Abstrakt

Rodinná paměť, podle M. Halbwachse nebo E. Eriksona primární a nejdůležitější „rámec paměti“, zůstává i přes současný boom paměťových studií poněkud na okraji zájmu. Přestože nejnovější bádání (A. Green, A. Muxuel, H. Welzer atd.) odhalila potenciál výzkumu rodinné paměti, především ve smyslu rekonstruktivní povahy paměti a přenosu vzpomínek mezi generacemi s ohledem na současné potřeby rodiny a platné sociokulturní normy, stále ještě není dostatečně probádáno, jakým způsobem členové různých sociálních skupin vyjadřují a používají rodinnou paměť, co je obsahem rodinné paměti a jakým způsobem jsou tyto paměti přenášeny na další generace. Cílem tohoto panelu je proto uvažovat nad významem, obsahem i způsobech předávání rodinné paměti, a to v interdisciplinárním kontextu. Vítány jsou příspěvky, které se zaměří na: 1) teoretické uchopení rodinné paměti - např. je rodinná paměť jen mezičlánkem mezi zřejmější pamětí individuální a často zkoumanou kolektivní/národní pamětí nebo tyto paměti naopak formuje svým „rodinným paradigmatem“ (D. Reiss)? 2) vzpomínky na historické události a jejich mezigenerační transformaci - např. jak a proč interpretují vzpomínky svých předků další generace? 3) funkce rodinné paměti s ohledem na utváření osobní a kolektivní identity – např. jakým způsobem jsou předávány hodnoty, jak souvisí s kontinuitou rodiny? 4) na jednotlivé aspekty rodinné paměti, jako rodinné rituály nebo rodinná tabu – např. jakým způsobem jsou zobrazeny v krásné literatuře? Vítáme příspěvky týkající se všech historických období, od starověku po současnost, nejrůznějšího metodologického zaměření a nejen z oboru historie, ale také sociologie, psychologie, literární vědy, etnografie, kulturní antropologie apod. Jazykově nejsou příspěvky prozatím omezeny.