Historická věda v českých muzeích

Garanti:

Abstrakt

V obecném chápání, ale i uvnitř velké části historické obce, panuje názor, že historická věda je na odpovídající úrovni pěstována pouze na akademických pracovištích a na univerzitách, popř. na dalších vysokých školách. V českých muzeích, ať už se jedná o muzea s celostátní či regionální působností, však pracuje řada kvalitních historiků, kteří se při své práci věnují závažným tématům z oblasti české nebo regionální historie. Jejich výsledky a výstupy vykazují neobyčejně vysokou úroveň, ať už se jedná o stálé expozice a časové výstavy, publikace nejrůznějšího charakteru včetně samostatných či kolektivních monografií, sborníků, článků v celostátních i regionálních periodikách, ale také na internetu a v dalších médiích. Podílejí se rovněž na tvorbě edukačních programů a na činnosti místních spolků s vlastivědným a naučným zaměřením. Práce muzejních historiků by se přitom měla řídit jistými zásadami a principy, které by měly být obsaženy v připravovaném etickém kodexu muzejních historiků České republiky. Důležitá je také vzájemná spolupráce muzejních historiků, ať už na půdě obou historických komisí v rámci Asociace muzeí a galerií ČR nebo na jiných platformách. Všechna uvedená témata budou během panelu prodiskutována s cílem dojít k závěrům, z nichž by mohli muzejní historici v další své činnosti vycházet.