Dvorský výzkum, metodika a využití

Garanti:

Abstrakt

Dvory panovnické, šlechtické a církevní patří již od 90. let minulého století mezi klíčová témata historických výzkumů, které zahrnují jak středověké, tak novověké období. Cílem panelu je soustředit se především na středověké období tak, aby byl představen, zhodnocen a konfrontován dosavadní metodický přístup dosažených výsledků. Současně s tím, je cílem poukázat na nezpracovaná témata a možnosti metodických cest či jejich limitů. Návrh vychází ze systematického bádání Výzkumného centra Dvory a rezidence ve středověku Historického ústavu AV ČR, které zahájilo činnost od roku 2013. Výzkumné centrum zpracovává formou tematických kolokvií a workshopů historicko-antropologická témata, včetně publikačních výstupů. V činnosti navazuje na mezinárodní konferenční, publikační a popularizační činnost koncentrovanou v Historickém ústavu AV ČR již od roku 2005. V průběhu let došlo k vypracování základní metodické cesty, které sestává z elementárního a výchozího prosopografického přístupu ke skladbě dvora, následně studiu každodennosti a prostoru pro život dvorské společnosti. V současné době se orientace vede na základě mezioborové spolupráce jak s archeology, uměleckými historiky, tak např. jazykovědci, čemuž odpovídá i složení spolupracovníků a vědecké komise Výzkumného centra http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/vyzkumne-centrum-dvory-a-rezidence-ve-stredoveku.ep/. Přes soustavnou činnost však dvorské bádání např. v oblastech výzkumu panovnických dvorů má řadu nezpracovaných témat; nejen z hlediska chronologie dvorského prostředí jednotlivých panovníků, ale i problematiky žen, dětí, či zapracování všech typů písemných pramenů. Panel si na základě uvedených souvislostí klade za cíl upozornit také na význam dvorského výzkumu pro didaktické a popularizační účely, neboť zahrnuje studium každodennosti i všech sociálních vrstev, jež se střetávaly ve dvorském prostředí.